KOVOVÝROBA
 • TECHNOLOGICKÉ MOŽNOSTI
 • STROJNÍ VYBAVENÍ
 • PROJEKTY
 • PRODEJ
 • 3D TVORBA
TECHNOLOGIE
 • MATERIÁLY
 • ŘEZNÉ PODMÍNKY NÁSTROJŮ
 • VÝROBNÍ PROCESY
JAK TO UPNOUT ?
 • JAK UPNOUT NÁSTROJ
 • JAK UPNOUT OBROBEK
JAK TO VYROBIT ?
 • TABULKY
 • TEORIE OBRÁBĚNÍ
 • TIPY Z PRAXE
JAK TO NABROUSIT ?
 • BROUŠENÍ NÁSTROJŮ
 • GEOMETRIE NÁSTROJŮ
 • OPTIMÁLNÍ NASTAVENÍ
 • OSTŘENÍ V PRAXI
ZAJÍMAVOSTI
 • Stroje v ČSR
 • Z historie
UKÁZKY VÝROBY
p1110164 p1050736 P1050002 p1060325
www.tumliKOVO.cz-česky www.tumliKOVO.cz-english www.tumliKOVO.cz-deutsch www.tumliKOVO.cz-по-русски www.tumliKOVO.cz-en français www.tumliKOVO.cz-in italiano www.tumliKOVO.cz-en español www.tumliKOVO.cz-português www.tumliKOVO.cz-po polsku www.tumliKOVO.cz-japan
TOPlist

K obrábění součástí, jejichž povrch musí být přesně soustředný se závitem, se používá pevných nebo rozpínacích trnů, různých konstrukcí.


Trny hrotové

Nejjednodušší trn tohoto druhu (upíná se mezi hroty) je na obr. 1. Svým provedením je obdobný normálnímu soustružnickému trnu, avšak na povrchu má mírně kuželový závit. Pro maloseriovou výrobu se tyto trny cementují a kalí a jejich závit se brousí. Jejich nevýhodou je, že obrobek se na nich při obrábění (soustružení, broušení apod.) zatahuje a potom se těžko z trnu sundává.

 

jednoduché závitové trny pro upínání obrobků

 

Další závitový trn, který se hodí pro kusovou nebo maloseriovou výrobu, je na obr. 2. Trn se také kalí a jeho závit brousí, podle toho, kolik součástí se má na něm obrábět. Také na tomto trnu se obrobek působením řezných sil zatahuje a potom těžko snímá, a proto se těchto trnů používá hlavně pro ty součásti, které mají zářezy nebo otvory pro klíč, jimiž je lze pak uvolnit.


 

Trny letmé

Těchto trnů se používá pro letmé upnutí obrobku, při čemž trn je upnut v kuželové dutině ve vřetenu stroje, viz obr. 3. Protože se závity na trnech používaných v sériové výrobě značně opotřebovávají, nebo i strhávají, pro­vádějí se trny podle obr. 4, s vyměnitelnou závitovou částí 2, která se po opotřebení vymění. Tato závitová část je kalena a její závit je broušen. Proti uvolnění je za­jištěna kuželovým kolíkem 3 v tělese 1 trnu.

 

letmé závitové trny

 

Aby se odstranilo obtížné uvolňování obrobku, používá se trnů jiných konstrukcí, z nichž nejjednodušší je na obr. 5. Obrobek po našroubování na trn nedosedá na pevnou část trnu, nýbrž na matici 2, po skončeném obrábění se tato matice uvolní a obrobek se z trnu snadno sejme.

 

další varianty letmých závitových trnů

 

Podobný trn, avšak pro přesnější práci, je na obr. 6. Aby se dosáhlo větší přes­nosti kruhovosti obrobku, je obrobek ještě středěn svou válcovou dírou obrobenou s přesností (kalibricky) H7, H8, na čepu trnu.

Jiný trn je na obr. 7. Obrobek se našroubuje na závitový čep 2, uložený suvně v tělese 1 trnu. Proti pootočení je čep 2 zajištěn šroubem 3, který zasahuje do jeho oválné drážky. Z opačné strany má čep 2 kuželový důlek pro hrot šroubu 5, opatře­ného vnitřním čtyřhranem pro klíč. Po vyšroubování šroubu 5 vysune pružina 4 závitový čep 2 doprava a tak se obrobek uvolní. Všechny součásti trnu musí být tepelně zpracovány a broušeny.

 

možné provedení závitových letmých trnů

 

Další řešení trnu tohoto druhu je znázorněno na obr. 8. Obrobek upnutý na tomto trnu dosedá levým čelem na kroužek 3, který je suvně veden na tělese 1 trnu a proti pootočení zajištěn šroubem 4, jehož konec zasahuje do drážky v tělese trnu. Kroužek 3 se opírá o matici 2, po jejímž uvolnění lze snadno sešroubovat hotový obrobek.

Na jiném principu je řešen upínací trn podle obr. 9. Tento trn má na své válcové části suvně uloženy dva kroužky 2 a 3, které mají na svých přilehlých čelních stra­nách tři ozuby (jakou zubové spojky). Kroužek 3, o nějž se opírá obrobek, má v úložné díře drážku, do níž zasahuje válcový kolík 4, naražený v tělese 1 trnu. Takto se tento kroužek může posouvat jen axiálně, kdežto druhý kroužek je otočný. Při upínání obrobku jsou kroužky ustaveny vzhledem k sobě tak, že jejich ozuby na sebe dosedají svými čely (ozuby nezapadají do sebe). Pootočíme-li kroužek 2 o jednu třetinu ob­vodu, mohou čelní ozuby obou kroužků zapadnout do sebe, a obrobek se uvolní. Kroužek 2 se natáčí kolíkovým klíčem. Vnější válcové plochy obou kroužků jsou vroubkovány. Všechny součásti trnu jsou tepelně zpracovány a jejich funkční plochy jsou broušeny.

 

závitový trn se zubovou spojkou

 

Na obráběcích strojích, které mají poměrně krátký vřeteník, lze obrobky upínat ručně, viz obr. 10. Upínací táhlo 2 trnu je suvně vedeno v pouzdru 1, které je zasa­zeno v kuželové dutině vřetena a slouží zároveň jako doraz obrobku. Obrobek se upíná ručním kolečkem 5, toto kolečko je naraženo a perem 7 zajištěno na závitovém pouzdru 3, uloženém otočně mezi opěrným kroužkem 4 a maticí 6 v zadní části vřetena obráběcího stroje.

 

závitový trn uvládaný přes dutinu stroje

 

U strojů, vybavených hydraulickým nebo vzduchovým upínáním, lze obrobky upínat na trnu podle obr. 11, jehož závitový čep 2 je suvně uložen v tělese 1 trnu, zasazeném v kuželové dutině vřetena. Obrobek se upíná pneumaticky nebo hydraulicky, a to tahem táhla, našroubovaného do závitové díry v čepu 2. Proti pootočení je závitový čep 2 zajištěn válcovým kolíkem 3.

 

hydraulicky ovládaný závitový trn

 

Pro větší obrobky nebo tam, kde je to možné, používáme přírubových trnů, na­šroubovaných na vřetenu obráběcího stroje.

Nejjednodušší přírubový trn je znázorněn na obr. 12. Podobných trnů se používá pro obrábění různých, součástí se závity, z nichž se neubírají třísky velkých průřezů. Závitová upínací část 3 trnu je výměnná podle velikosti obrobku a je našroubována do příruby 2. Je tepelně zpracována, její závit i válcové plochy jsou broušeny a do příruby 2 se zatahuje kolíkovým klíčem. Příruba 2 je k tělesu 1 přípravku přišroubo­vána čtyřmi šrouby 5, které v děrách příruby mají dostatečnou vůli, aby se mohla závitová část 3 před konečným dotažením příruby 2 vyrovnat úchylkoměrem podle své válcové části. Na podobném trnu lze  upínat i součásti s vnějším závitem, viz obrázek vpravo.

 

přírubový závitový trn

 

Na obr. 13 je znázorněno upnutí obrobku v přírubě 2 přípravku, která je přišrou­bována čtyřmi šrouby 7 a zajištěna dvěma válcovými kolíky 8 na jeho tělese 1. Válcová hladká část závitového upínacího dříku 3 je suvně vedena v kaleném pouzdru 4 a je proti pootočení zajištěna kolíkem, který zasahuje do drážky v tělese 1. Obrobek se upíná a uvolňuje ručně maticí 5 s kolíkem 6, který je veden bajonetovou drážkou v tělese 1 přípravku.

 

jiná varianta přírubového závitového trnu

 

Obr. 14 znázorňuje přírubový trn, na němž se obrobek upíná a uvolňuje pneu­maticky táhlem 2, zašroubovaným v závi­tové díře upínacího čepu 1 a zajištěným v něm maticí 3. Tento čep je suvně veden v přírubě 4, která je přišroubovaná šrouby 5 k tělesu 6 přípravku.

 

pneumatický přírubový závitový trn

 

Na obr. 15 je další přírubový upínací trn, kterého   se   používá   na   revolverovém soustruhu k obrábění součástí se závitem. Obrobek se upíná pouzdrem 3, uloženým suvně na vodicí části tělesa 1. Upínací tlak na pouzdro vyvíjí pneumaticky táhlo 2 přes válcový kolík 4, který je naražen v táhle i v upínacím pouzdru. Pro osový pohyb kolíku jsou v tělese 1 trnu vyfrézovány podélné drážky.

Upínání různých součástí se závitem na revolverových soustruzích umožňuje trn podle obr. 16. I)o tělesa 1 tohoto trnu se zašroubovává výměnná část 2 (podle ve­likosti a druhu daného obrobku), pomocí které se obrobek upíná pneumaticky tahem šroubu 3 a táhla 4 vedeného suvně ve válcové části vrtání ve vřetenu stroje.

 

závitový trn pro revolverové soustruhy

 


Přečtěte si také :