KOVOVÝROBA
 • TECHNOLOGICKÉ MOŽNOSTI
 • STROJNÍ VYBAVENÍ
 • PROJEKTY
 • PRODEJ
 • 3D TVORBA
TECHNOLOGIE
 • MATERIÁLY
 • ŘEZNÉ PODMÍNKY NÁSTROJŮ
 • VÝROBNÍ PROCESY
JAK TO UPNOUT ?
 • JAK UPNOUT NÁSTROJ
 • JAK UPNOUT OBROBEK
JAK TO VYROBIT ?
 • TABULKY
 • TEORIE OBRÁBĚNÍ
 • TIPY Z PRAXE
JAK TO NABROUSIT ?
 • BROUŠENÍ NÁSTROJŮ
 • GEOMETRIE NÁSTROJŮ
 • OPTIMÁLNÍ NASTAVENÍ
 • OSTŘENÍ V PRAXI
ZAJÍMAVOSTI
 • Stroje v ČSR
 • Z historie
UKÁZKY VÝROBY
P1030265 p1110407 P1040028 P1030577
www.tumliKOVO.cz-česky www.tumliKOVO.cz-english www.tumliKOVO.cz-deutsch www.tumliKOVO.cz-по-русски www.tumliKOVO.cz-en français www.tumliKOVO.cz-in italiano www.tumliKOVO.cz-en español www.tumliKOVO.cz-português www.tumliKOVO.cz-po polsku www.tumliKOVO.cz-japan
TOPlist
V úvodu nejprve vysvětlím co je konvexní (latinsky convexus – vypouklý, vypuklý) tímto termínem se označují takové plochy, které jsou vyklenuté směrem ven. Opak konvexního tvaru je konkávní (concavus – vydutý) a je to naopak plocha, která je vypouklá směrem dovnitř.
Proč broušení vypouklou stranou kotouče? Vypouklou stranou brusného kotouče brousíme ty plochy, které není možné brousit přímkově, tedy všechny plochy, které probíhají ve šroubovovici a zároveň jsou zaoblené. Typickým zástupcem takové plochy je čelo stopkové frézy nebo šroubovitý závitník do slepého otvoru. Postavení kotouče při ostření vypouklou stranou se v tomto případě upravuje vůči stoupání šroubovice v přímé závislosti na průměru brusného kotouče a hloubce ostření (hloubka ostřeného čela).

pohled na broušení čela odvalovací frézy vypouklou stranou brusného kotouče

Dále jsou to nástroje, které sice probíhají ve šroubovici, ale nejsou zaoblené a to jsou například odvalovací frézy. Postavení kotouče vůči ostřenému nástroji, pokud není úhel šroubovice příliš veliký, není nutno měnit a brusný kotouč vetšinou může zůstat rovnoběžně s osou broušeného nástroje.
Dalším důvodem, proč ostřit vypouklou stranou brusného kotouče je hlavní zásada při ostření nástrojů, a tou je „minimální kontakt broušené plochy s plochou brusného kotouče“
A proč brusičova noční můra? Protože tento způsob ostření nástroje (čela) je značně obtížný, málo se proto používá a na rovinu, jen málokdo to vůbec pochopí. Složitě vypadá především samotné ustavení brusného kotouče orovnaného pod daným úhlem vůči samotnému čelu nástroje při požadavku daného úhlu čela. V článku se pokusím podrobně popsat postup jak a to, a volně navážu na broušení odvalovací frézy v přístroji na kterém celý postup krásně demonstruji.
Dlužno poznamenat, že v této souvislosti budeme hovořit především o typech brusných kotoučů, které svým tvarem takovou vypouklou (konvexní) plochu tvoří. Jsou to zejména tvary č.3, 4, 8, 9 a 10 z obrázku cca v 1/3 výšky řezu při stejném pohledu. Talířový kotouč nás zajímá v praxi nejvíce, alespoň já jej užívám k ostření nástrojů hojně a budu tedy o něm psát.

tvary brusných kotoučů

OROVNÁNÍ ZADNÍ VYPOUKLÉ STRANY BRUSNÉHO KOTOUČE

Jako první začneme orovnáním brusného kotouče. Zde jsou zásady pro orovnání brusných kotoučů a dále jak správně orovnat brusný kotouč, případně zvolíme vhodnou zrnitost brusného kotouče a jeho koncentraci.
Nasadil jsem na přírubu nový brusný kotouč, který je bez kvalitního orovnání pouhým polotovarem v surovém stavu k ostření nástrojů naprosto nepoužitelným. Na obrázku je korundový talířový brusný kotouč o průměru 100mm a se zkosením v úhlu 30°. Důvod, proč jsem brusný kotouč upnul v klasickém postavení a ne obráceně vypouklou stranou ven je ten, že je to mnohem praktičtější a brusný kotouč lze potom využít i běžně na broušení čelní stranou. Pokud by vypouklá strana směřovala ven, broušení čelem by bylo hodně obtížné.

talířový brusný kotouč nasazený na trnu a připravený na orovnání

V tomto případě budeme tedy orovnávat zadní stranu kotouče vyosením brusného vřetene o úhel 15° a tuto hodnotu si zapamatujeme, je pro další postup velmi důležitá. Příruba kotouče je nasazena na nejdelším trnu brusky BN102 z toho důvodu, aby vyložení kotouče od sloupu brusky bylo co největší a bylo tedy dostatek místa naostření.

vyosení sloupu vřetene o poloviční hodnotu úhlu brusného kotouče

postavení brusného kotouče a orovnávače před orovnáním

Samozřejmě, že při tak velkém vyložení brusného kotouče dochází při orovnávání diamantovým orovnávačem k mnohem většímu chvění, než kdyby byl brusný kotouč na krátkém trnu. Musíme proto orovnávat velmi obezřetně, a přídavky na orovnávání volit velmi malé, aby nedošlo k roztržení kotouče. Kotouč je vyosen vlevo a zadní stranu orovnáme příčným posuvem.

kotouč před orovnáním

Do držáku orovnávacího diamantu je nasazeno vícekamenné diamantové kolečko. Kotouč je možné orovnat až k přírubě v tomto postavení.

orovnání zadní vypouklé strany brusného kotouče

Po orovnání zadní strany, přestavíme orovnávač tak, abychom mohli orovnat hlavním podélným posuvem obvod kotouče tak, by vznikla minimálně kolmice mezi obvodem a zadní vypouklou stranou kotouče. Je to z toho důvodu, abychom se dostali obvodem při broušení nástroje co nejhlouběji do mezizubní mezery.

příprava na orovnání obvodu brusného kotouče

nachystaný orovnaný brusný kotouč připravený k ostření

USTAVENÍ PŘÍSTROJE

Brusné vřeteno otočíme tak, aby rovina broušení byla rovnoběžná s hlavním podélným posuvem. Nyní je kotouč připraven k ostření. Samotný postup ostření vypouklou stranou kotouče si ukážeme na broušení odvalovací frézy v přístroji.

rovina broušení nastavená rovnoběžně s posuvem stolu brusky

přístroj na broušení šroubovic

Na vrchní stůl brusky upevníme přípravek na broušení šroubovic s koníkem a na hlavní suport pevnou konzolu s natáčecím vodícím trámcem. Příčným posuvem pevné konzoly přesuneme trámec zhruba do střední polohy dráhy jeho posuvu. Před samotným měřením odchylky natočení vřetene je důležité ještě přes kontrolní trn vyrovnat případnou odchylku od osy podélného posuvu natočením vrchního stolu brusky, aby osa přístroje a koníku byla rovnoběžná s podélným posuvem brusky.

trámec pevné konzoly upnutý na suportu

Dle návodu k nastavení přístroje dáme do sinusového pravítka koncovou měrku o rozměru 60mm a ozubenou tyč přístroje zavedeme do vodícího trámce.

vložíme koncovou měrku do sinusového pravítka konzoly

Posuvem doleva a doprava zjistíme, jestli se vřeteno nepootáčí. Jelikož mě jde o úhlovou odchylku, použiju páku, kterou v tomto případě představuje kužel Mk3 s brusičským unašečem. Na jeden konec páky položím dotyk úchylkoměru a zjistím jaká je úchylka. Naměřená odchylka se koriguje vložením, nebo ubráním hodnoty měrky v sinusovém pravítku. Lepší ale je, když přístroj máme už nastavený jak jsem to dělal při jeho instalaci a korekce této odchylky se provede odbroušením spodní nebo vrchní části dorazu sinového pravítka dle návodu.

určení úhlové odchylky vřetene při podélném posuvu

měření odchylky

Pokud natáčení vřetene nevykazuje žádnou úhlovou odchylku, umístíme do dutiny přístroje pevný hrot a přední stranou brusného kotouče najedeme příčným posuvem brusky tak, aby byla osa přístroje na čele kotouče.

čelo kotouče v ose přístroje

Kotouč zvedneme, vyjmeme pevný hrot z dutiny přístroje a ostřený nástroj upneme buď na frézařský delší trn, který upneme na jedné straně přes redukční vložku do dutiny přístroje a na druhé strany na hrot koníka, nebo na brusičský trn nalisováním. Měl jsem po ruce frézařský trn o průměru 22mm a na něj nasadil odvalovací frézu modul 1 s úhlem nastavení šroubovice 1° 13’ .

ostřený nástroj nasazený na trnu

opěrný pevný hrot s karbidovou špičkou (tvrdokov)

Pro podepření kalených trnů používám hroty s karbidovou špičkou, kterou před podepření namažu olejem nebo vazelínou. Do sinového pravítka přidáme nebo ubereme hodnotu koncových měrek podle směru natáčení ostřeného nástroje a vyosíme natáčecí trámec pevné sinusové konzoly, opět nám pomůže již výše zmíněný návod.

NASTAVENÍ KOTOUČE VŮČI NÁSTROJI

Takže kotouč je orovnaný a ustavený do roviny broušení, přístroj bez úhlové odchylky při podélném posuvu brusky, nástroj upevněný čelem k vypouklé straně kotouče. Můžeme tedy začít s ustavením nástroje a brusného kotouče vůči sobě. Z článku o broušení odvalovacích fréz víme, že tyto nástroje mají úhel čela 0°, čelo zubu tedy prochází v přímce s osou nástroje.
V první řadě spočítáme počet zubů na nástroji(v tomto případě 14) a umístíme do přístroje příslušný kotouč s odpovídajícím počtem otvorů (28), budeme tedy dělit každý druhý otvor.

dělící kotouč s příslušným počtem dělících otvorů

Natočíme přístroj tak, aby hrana kotouče byla co nejblíže čelu zubu. Zasuneme kolík do otvoru a už s ním nemanipulujeme ! taktéž s příčným suportem brusky už nehýbeme!! Na pevné sinusové konzole přístroje na broušení šroubovic posouváme malým suportíkem(ukazuju na něj prstem) tak, abychom vyrovnali čelo ostřeného nástroje s čelem kotouče, který je ustaven do vertikální osy přístroje.

posuv malého suportu sinusové konzoly

čelo kotouče a čelo ostřeného nástroje ve vertikální ose přístroje

Máme tedy čelo kotouče a čelo ostřeného nástroje ve vertikální ose přístroje. Úhel čela ostřeného nástroje je nastaven na 0°. Co ale dál? ostříme vypouklou stranou brusného kotouče, známe jeho úhel 15°. Zhotovil jsem malý nákres pro pochopení toho, co níže popíšu.

nákres ustavení brusného kotouče vůči ostřenému nástroji při broušení vypouklou stranou brusného kotouče

Ke slovu se dostává úhlový celoobvodový nonius, který se nachází na čele přístroje. Za prvé na něm nastavíme nulu a utáhneme jej.

vynulování úhlového nonia

potom posuvem malého suportíku pevné sinusové konzoly zasouvá,e ozubenou tyč přístroje a natáčíme zub ostřeného nástroje o úhel 15°, ano je to právě ten na který byl zezačátku orovnán brusný kotouč. Přesně tak, jako je to na zhotoveném nákresu!

natočení zubu ostřeného nástroje o hodnotu úhlu brusného kotouče

První takto natočené čelo zubu odvalovací frézy můžeme nabarvit lihovou fixou pro kontrolu záběru. a nyní už můžeme příčným suportem a změnou výšky kotouče najet do mezizubního prostoru ostřeného nástroje. Posouváme podélným suportem, nástroj se natáčí podle své šroubovice a my sledujeme, kdy se kotouč dotkne čela zubu. Dále už s příčným suportem nehýbeme. Dosáhli jsme polohy výše uvedeného nákresu. Brusný kotouč zabírá svou vypouklou stranou po celé hloubce čela ostřeného nástroje a to má zároveň hodnotu 0°, Voala.

natočený zub o hodnotu úhlu orovnané zadní vypouklé strany brusného kotouče

navádění brusného kotouče k dotyku s čelem nástroje

dotyk kotouče s čelem nástroje

VLASTNÍ OSTŘENÍ

Přidávání do řezu kotouče se neděje posunem příčného suportu brusky, protože bychom změnili úhel čela, ale děje se zpětným posunem malého suportíku úhlové konzoly přístroje na broušení šroubovic. Na nákresu je to označeno jako „přísuv do řezu“ a tento přísuv zaručí vždy nulový úhel čela ostřené odvalovací frézy. Poté jen brousíme podélným posuvem a pomocí děličky otáčíme nástrojem.

naostřený nástroj

detail naostřeného nástroje

pohled a postavení brusiče při ostření

Předpokládám, že z tohoto popisu je zřejmé, jakým způsobem se ostří vypouklou stranou kotouče. V některém z dalších článků popíšu jak tímto způsobem ostříme čela stopkových fréz a čela závitníků ve šroubovici.

Přečtěte si také :