KOVOVÝROBA
 • TECHNOLOGICKÉ MOŽNOSTI
 • STROJNÍ VYBAVENÍ
 • PROJEKTY
 • PRODEJ
 • 3D TVORBA
TECHNOLOGIE
 • MATERIÁLY
 • ŘEZNÉ PODMÍNKY NÁSTROJŮ
 • VÝROBNÍ PROCESY
JAK TO UPNOUT ?
 • JAK UPNOUT NÁSTROJ
 • JAK UPNOUT OBROBEK
JAK TO VYROBIT ?
 • TABULKY
 • TEORIE OBRÁBĚNÍ
 • TIPY Z PRAXE
JAK TO NABROUSIT ?
 • BROUŠENÍ NÁSTROJŮ
 • GEOMETRIE NÁSTROJŮ
 • OPTIMÁLNÍ NASTAVENÍ
 • OSTŘENÍ V PRAXI
ZAJÍMAVOSTI
 • Stroje v ČSR
 • Z historie
UKÁZKY VÝROBY
P1050573 P1030811 p1050850 p1050119
www.tumliKOVO.cz-česky www.tumliKOVO.cz-english www.tumliKOVO.cz-deutsch www.tumliKOVO.cz-по-русски www.tumliKOVO.cz-en français www.tumliKOVO.cz-in italiano www.tumliKOVO.cz-en español www.tumliKOVO.cz-português www.tumliKOVO.cz-po polsku www.tumliKOVO.cz-japan
TOPlist

Brusné kotouče se orovnávají většinou diamantovými orovnávacími nástroji, a proto zde shrneme některé důležité zásady pro správnou práci s těmito nástroji.

Zásada č.1

 Je třeba zvolit správný způsob orovnávání.Nejrozšířenější je tradiční orovnávání, kdy orovnávací nástroj stojí a brusný kotouč se otáčí. Uplatní se v kusové i sériové výrobě, také při ostření nástrojů.

Zásada č.2

Jednodiamantový orovnávač s přirozeným nebo broušeným tvarem se uplatní především při broušení složitých nebo profilovaných tvarů. Pro jednodušší nebo rovinné tvary jej lze nahradit vícediamantovými orovnávači,  prachovými  orovnávači,  orovnávacími  destičkami  a  kolečky, které jsou hospodárnější.

Zásada č.3

Diamant je přírodní krystal velmi citlivý na nárazy a na kolísání teploty. Těchto jevů je třeba se vyvarovat.

Zásada č.4

Hrubé orovnání kotoučů za účelem úpravy tvaru, kotouče oválné, popřípadě značně znečištěné, mají být nejprve orovnány bezdiamantovými orovnávači nebo diamantovým orovnávačem s více zrny. Nikdy jednodiamantovým  orovnávačem s přirozeným nebo broušeným diamantem.

Zásada č.5

Diamantové orovnávače mají být dobře mechanicky vedeny, vícezrnné orovnávače popřípadě ručně. Orovnávače musí být pevně upnuty a stroj má být bez otřesů a nárazů. Brusný kotouč je třeba dobře vyvážit, aby diamant byl chráněn před rázy. Při ručním orovnávání má být vícezrnný orovnávač opřen o pevnou podložku a veden.

Zásada č.6

Diamantové orovnávače musí být k obvodu kotouče skloněny pod úhlem 5 až 15° a postaveny tak, že směřují pod střed brusného kotouče. Přesazení h = 0,01 až 0,02 průměru kotouče. Osa orovnávače, díváme-li se ve směru otáčení kotouče, musí mířit vždy pod jeho střed. Pouze orovnávací destičky a vícezrnné orovnávače malých záběrů mohou být postaveny do středu kotouče.

Zásada č.7

Diamantové orovnávače mají být přistavovány a odstavovány pouze při plném počtu otáček a během orovnávání nemá být nic měněno.

Zásada č.8

Seřízení a přistavení se má dít vždy na nejvyšším bodě kotouče, u rovných kotoučů uprostřed.

Zásada č.9

Při orovnávání je třeba hojně chladit velkým množstvím chladicí kapaliny po celou dobu operace. Diaman­tový nástroj se nesmí náhle ochladit, protože by diamant mohl po­praskat a rozlomit se.

Zásada č.10

Obvodová rychlost nemá podstatný vliv na jakost  povrchu orovnávaného kotouče. Pro zmenšení spotřeby diamantu má však být pokud možno nejmenší. Optimální rychlosti jsou kolem 15 až 20 m/s.

Zásada č.11

Přistavení (hloubka třísky) má být u jednodiamantových orovnávačů 0,01 až 0,03 mm. Nemá překročit hodnotu 0,04 mm, aby se diamant příliš neopotřebil. Více diamantové orovnávače mohou být přistaveny o hodnotu 0,01 až 0,05 mm. Obecně je však lépe provádět více malých přistavení než méně velkých. Velikost přistavení nemá prakticky vliv na dosaženou drsnost povrchu obrobku.

Zásada č.12

Rychlost stranového posuvu spolupůsobí na hrubost a  drsnost povrchu brusného kotouče, a tím i na drsnost povrchu obrobku. Čím je větší, tím větší je drsnost a hrubost povrchu brusného kotouče, tím větší je drsnost obrobku. U jednodiamantových orovnávačů nemá překročit 0,1 mm, u mnohozrnných orovnávačů 0,3 až 0,5 mm
na otáčku kotouče.

Zásada č.13

Celkový odběr při orovnávání má být co nejmenší. Je třeba zajistit odstranění opotřebené struktury a zrn a nahrazení novou. Je třeba volit pouze nutný počet zdvihů, aby se zkrátil čas na orovnání a zmenšil úbytek kotouče a diamantu. 

Zásada č.14          

Během broušení vzniká na povrchu diamantu opotřebená ploška. Je-li délka její strany větší než 1 mm, je třeba diamant v držáku pootočit. U broušeného diamantu je třeba diamant přebrousit nebo přesadit.

Zásada č.15

Zrno musí být zasazeno pečlivě. Nosný materiál musí držet pevně diamant a zároveň odvádět dobře teplo (např. mosaz). Při znovunasazení má být diamant zvážen a jeho váha vyznačena na držáku

Pro hospodárné broušení je nutná znalost optimálních podmínek obrábění. Jednou z ovlivňujících veličin je utváření povrchu brusného kotouče. Měřítkem účinku utváření povrchu brusného kotouče je tzv. „účinná hloubka drsnosti brusného kotouče“. Tato veličina je především ovlivňována orovnáváním. Dosažitelná hloubka drsnosti broušeného obrobku z velké části odpovídá účinné hloubce drsnosti brusného kotouče.

Má-li se dosáhnout jemného výbrusu, musí mít rovněž povrch brus­ného kotouče malou hloubku drsnosti. Toho lze dosáhnout, orovnáváme-li při malé rychlosti stolu (tj. s malým stranovým posuvem), s malým přísuvem, tupým diamantem nebo s velkým sklonem diamantu proti brusnému kotouči. Pro dosažení hrubého výbrusu platí opačné směrnice.

Velikost diamantu

Správná volba velikosti diamantu u jednodiamantových orovnávačů a vícezrnných orovnávačů je velmi důležitá.

Uvedené hodnoty doporučených hmotností diamantů vzhledem k průměru brusného kotouče podle Karborundum Benátky nyní Tyrolit.

Jako směrná hodnota k určení potřebné velikosti diamantu a zrnění u vícezrnných orovnávačů je brán průměr brusného kotouče. Na  životnost diamantu má rozhodující vliv rychlost orovnání (obvodová rychlost kotouče). Čím menší je relativní rychlost brusného kotouče vzhledem k diamantu {15 až 20 m/s), tím menší může být i orovnávací diamant.

1 karát = 0,2 g

průměr kotouče do 100mm  : 0,25 – 0,5 ct

průměr kotouče 100 – 200 mm: 0,5 – 0,75 ct

průměr kotouče 200 – 300 mm: 0,75 - 1 ct

průměr kotouče 300 – 500 mm: 1 – 1,5 ct

průměr přes 500mm : 1,5 – 3 ct

Tyto hodnoty platí pro brusné kotouče do tvrdosti M. Pro orovnávání kotoučů tvrdších je nutno volit diamant o hmotnosti o 25% větší.

Přečtěte si také :