KOVOVÝROBA
 • TECHNOLOGICKÉ MOŽNOSTI
 • STROJNÍ VYBAVENÍ
 • PROJEKTY
 • PRODEJ
 • 3D TVORBA
TECHNOLOGIE
 • MATERIÁLY
 • ŘEZNÉ PODMÍNKY NÁSTROJŮ
 • VÝROBNÍ PROCESY
JAK TO UPNOUT ?
 • JAK UPNOUT NÁSTROJ
 • JAK UPNOUT OBROBEK
JAK TO VYROBIT ?
 • TABULKY
 • TEORIE OBRÁBĚNÍ
 • TIPY Z PRAXE
JAK TO NABROUSIT ?
 • BROUŠENÍ NÁSTROJŮ
 • GEOMETRIE NÁSTROJŮ
 • OPTIMÁLNÍ NASTAVENÍ
 • OSTŘENÍ V PRAXI
ZAJÍMAVOSTI
 • Stroje v ČSR
 • Z historie
UKÁZKY VÝROBY
p1060536 P1030779 p1040819 p1040828
www.tumliKOVO.cz-česky www.tumliKOVO.cz-english www.tumliKOVO.cz-deutsch www.tumliKOVO.cz-по-русски www.tumliKOVO.cz-en français www.tumliKOVO.cz-in italiano www.tumliKOVO.cz-en español www.tumliKOVO.cz-português www.tumliKOVO.cz-po polsku www.tumliKOVO.cz-japan
TOPlist

Přístroj na broušení šroubovic je specifický svým použitím především na nástroje s podsoustruženými hřbety břitů, které zároveň probíhají ve šroubovici.  Mezi takovéto nástroje patří zejména odvalovací frézy, závitníky na všechny druhy závitů, jejichž zuby prochází ve šroubovici a veškeré nástroje se zuby ve šroubovici, které nelze upnout mezi hroty, ale přitom je nutné vyostřovat jejich čela.

Přístroj na broušení šroubovic s koníkem a natáčecí sinusovou konzolou

Přístroj se může jednoduše využít při vyostřování čel břitů například válcových fréz,  u těchto je ale jednodušší a rychlejší  podbrušovat na hřbetech v klasických konících. Při známé hodnotě stoupání šroubovice na těchto frézách je možné tímto přístrojem též podbrušovat hřbety.


Záložky

Natáčecí sinusová konzola, Otočná dělící hlava, Koník, Seřízení a broušení


Přípravek se skládá ze tří částí, kterými jsou: Natáčecí dělící hlava otočná podle ozubené tyče, koníka a natáčecí sinusové konzoly s vodící lištou na posun ozubené tyče. Požadovaný úhel konzoly se nastavuje koncovými měrkami pod vodící lištou přes doraz a váleček, kterýžto funguje jak je patrné z názvu, jako sinusové pravítko.

postavení přístroje a konzoly při práci

Protože natáčecí sinusová konzola se upevňuje na T drážku těla suportu, byl jsem nucen nejprve vymyslet upevnění této konzole na mojí brusce BN 102A, která tyto T drážky nemá.


Natáčecí sinusová konzola

Šroubuje se na T drážku nástrojové brusky, která je na suportu hlavního lože a je rovnoběžná s posuvem hlavního stolu a tedy brousící roviny. Tyto T drážky se vyskytovaly až od modelů BN 102 B, takže na mojí nástrojové brusce jsem musel provést jednu malou úpravu, která spočívala ve vyrobení malého litinového upínacího prvku, který je přišroubován místo krytu ozubených kol převodu příčného posuvu suportu.

litinový kryt převodů příčného posuvu

přišroubovaný a vyrovnaný kryt/upevňovací prvek

 Protože T drážka by na toto místo nevlezla a měl jsem k dispozici pouze 13 mm prostoru pro umístění tohoto upevňovacího prvku, usoudil jsem, že vzhledem k faktu, že tento upevňovací prvek bude sloužit pouze a jenom k přístroji na broušení šroubovic, zvolil jsem opačný postup a vyrobil jsem upevňovací prvek s vystouplým osazením, do kterého bude zapadat natáčecí sinusová konzola svým vybráním pro středící kameny.

sinusová konzola upevněná na litinovém krytu

nasazená tyč do trámce sinusové konzoly

Konzola nemusí být posuvná, a tak k upevnění slouží pouze výstupek o šíři 14 mm, který aretuje konzolu proti otáčení a jeden šroub M10 pro který je v tomto upevňovacím prvku vyroben závit. Je to odzkoušené a naprosto spolehlivé k posuvu hřebenové tyče, vše funguje hladce a volně. Dělící hlava se musí nasadit na vrchní stůl tak, že se najede podélným posuvem doprava, až narazí šroub natáčecího stolu na konzolu, potom tyč dělící hlavy musí být na pravé straně trámce sinusové konzoly, aby se využila celá jeho délka.

detail válečku sinusu s předním dorazem

naklopený trámec sinusové konzoly


Otočná dělící hlava

Neotáčí se kolem své osy a osa vřetene je přesně rovnoběžná se středící drážkou vrchního natáčecího stolu. Vřetenu udává otáčivý pohyb přes dvě ozubená kola ozubená tyč, na jejímž konci je hlavice s párem excentricky umístěných kuličkových ložisek, která se pohybují uvnitř vodící lišty natáčecí sinusové konzoly.

přední pohled na přístroj-dělící hlavu

dělící hlava zezadu

Vůle mezi ozubeným kolem přístroje a hřebenové tyče je vyřešena tak, že do hřebenové tyče je v ose vyfrézována drážka, v které je umístěn další ozubený hřeben identického modulu, který je ovšem volně usazen a tlačí na něj zezadu pružina. Na druhé straně je tyč chráněna trubkou, ve které se pohybuje.

detail hřebenové tyče s prvkem vymezujícím vůli v ozubení

 Ložiska jsou na excentrické hřídelce a jejich osy jsou vůči sobě jemně posunuté, tímto způsobem je možné velice přesné nastavení důležité vůle mezi ložisky a trámcem sinusové konzoly. Ložiska se při správném ustavení musí odvalovat vůči sobě protisměrně.

detail excentricky usazených ložisek

  K dělící hlavě se dodávaly 4 druhy dělících kotoučů 18, 20, 24 a 28 otvorů. Na obrázcích jsou 18, 20, a 28, kotouč 24 je nasazen na hlavě

dělící kotouče hlavy

kotouče 18, 20, 28

Kužel vřetene je Mk5, v případě unášení nástrojů upnutých letmo jsou pro různé velikosti kuželů k přístroji redukční vložky. K unášení nástrojů umístěných na brusičských trnech, nebo nástrojů se středícími důlky jsou použity trny s unášecími deskami, vlaštovkami, nebo lištami. Trny jsou potom unášené přes brusičská srdíčka. Postačí vždy jen jedna unášená strana a nemusí být v tomto případě pevné spojení a to proto, že broušený nástroj i přes jeho vynucené otáčení stejně přidržujeme rukou. Do dutiny vřetene je samozřejmě možné upnout jakýkoli upínač, případně kleštinové upínání dodávané k těmto bruskám.

Ozubená tyč je chráněna proti prachu plechovým, lehce odnímatelným krytem.

zakrytá hřebenová tyč přístroje


Koník

Má odpruženou pinolu, která je identická s klasickými koníky ze základní výbavy, jeho umístění je ale trochu odlišné.

koník k přístroji na broušení šroubovic

 Její kužel je Mk2 a osa pinoly není vyložená, ale je opět v ose středící drážky stejně jak je tomu u samotné dělící hlavy. Koník je s otočnou dělící hlavou spárován a tak jeho osa by měla být jak v horizontální, tak ve vertikální rovině s otočnou hlavou rovnoběžná.

zadní pohled na koníka

přední pohled na přístroj se zavedenou tyčí

postavení přístroje s rovnoběžným trámcem konzoly vůči podélnému posuvu


Seřízení a broušení

Nástroj se upíná na trn a s trnem mezi hroty vřeteníku a koníku přístroje. Natáčení vřetena vřeteníku při broušení šroubovice se přenáší od vodícího pravítka ozubenou tyčí na ozubený převod a vřeteno. Přestavení nástroje na broušení dalšího zubu se provádí ručně. Po vysunutí západky z dělícího kotouče.

Při seřizování přístroje je třeba vycházet z toho, zda byl do­dán z výrobního závodu přímo se strojem, nebo objednán dodateč­ně ke stroji dodanému již dříve.

V případě přímé dodávky se strojem lze přístroj namontovat na stroj bez dalších úprav.

Při dodatečné dodávce proveďte následující úpravu:

1. Pracovní vřeteník přístroje upněte na levou stranu vrchní­ho stolu stroje, koník na pravou.

2. Do první „T“ drážky na přední části příčných saní upněte konzolu s opěrným pravítkem. Hřeben vřeteníku vysuňte směrem ke konzole a změřte vzdálenost „x“ (obr. 6/8) manuál BN 102B. K naměřené hodnotě „x“ připočtěte o,5 mm a o výsledek x + o,5 mm snižte konzolu na spodní dosedací ploše, Vůle mezi hřebenem vřeteníku a horní plochou opěrného pravítka potom bude 0,5 mm.

3. Vodicí pravítko (obr. 8/1) manuál BN 102B nastavte do nulové polohy.

Provádí se zkusmo. Nulová poloha je nastavena tehdy, když vřeteno při podélném posuvu stolu nevykazuje žádný otáčivý pohyb. Kontroluje se číselníkovým úchylkoměrem upnutým ve vřetenu. Změřte vzdálenost mezi opěrnou lištou (obr. 8/2) manuál BN 102B a válcovým dotekem koncové měrky (obr. 8/3) manuál BN 102B. Naměřená hodnota má mít 60 mm. V případě, že naměřená hodnota neodpoví­dá požadavku, upravte ji obroušením horní, nebo spodní plo­chy opěrné lišty.

Při každém ustavování přístroje na stroj, zkontrolujte hodnotu 60 mm a nulovou polohu.

Stoupání pravé nebo levé šroubovice nástroje „S“ nastavte pomocí měrek. Velikost měrek L se stanoví ze vzorce:

L = k + 1OO . sin α – pro pravou šroubovici

L = k – 1OO . sin α – pro levou šroubovici

Nejčastěji používané hodnoty jsou uvedeny v tabulce (obr. 9) manuál BN 102B

kde značí:

 • s = stoupání šroubovice nástroje
 • α = úhel natočení vodícího pravítka
 • k = konstantní míra 60 mm (koncová měrka)
 • 100.sinα = hodnota měrek pro nastavení šroubovice

 

Pro šroubovice se stoupáním, které není uvedeno v tabulce, určete úhel alfa výpočtem dle vzorce!

Při stoupání v mm: tg α = 126,3321 / s (mm) 

Při stoupání v palcích: tg α = 4,9737 / s (inch) 

Trn s nástrojem upněte mezi hroty, západku dělícího kotouče zasuňte do otvoru příslušného dělení a nástroj pomocí speciálního unášeče vystřeďte.

Brousící vřeteník natočte o příslušný úhel (je zpravidla vyznačen na čele odvalovací frézy).

Brousí se zásadně vypouklou stranou talířového brousícího kotouče.

Kotoučem najeďte do zubové mezery nástroje na potřebnou hloubku, kterou během broušení nesmíte měnit. Pomocí středící šablony pro ostření nastavte brousící kotouč příčným posuvem stolu tak, aby jeho funkční plocha (měřeno pod osou kotouče) směřovala přesně na osu ostřeného nástroje. Tímto je nastaven úhel čela zubu α na O°.

Kladný úhel čela nastavte z uvedené polohy odjetím příčných saní o hodnotu „H“ z tabulky nastavení úhlů čel. Šroub držáku západky povolte do dělícího kotouče na vřeteníku, pootočte frézou tak, aby se čelo zubu dotýkalo brousícího kotouče, šroub znovu utáhněte a přistupte k ostření.

Po vyostření jednoho zubu západku dělícího kotouče přepněte do dalšího otvoru. Kruhový přísuv nástroje do třísky (pootočení nástroje) se provádí posuvem saní přístroje s vodícím pravítkem. Jeden dílek na stupnici přístroje znamená přísuv o hodnotu 0,1mm na průměru 100mm.


Přečtěte si také :