KOVOVÝROBA
 • TECHNOLOGICKÉ MOŽNOSTI
 • STROJNÍ VYBAVENÍ
 • PROJEKTY
 • PRODEJ
 • 3D TVORBA
TECHNOLOGIE
 • MATERIÁLY
 • ŘEZNÉ PODMÍNKY NÁSTROJŮ
 • VÝROBNÍ PROCESY
JAK TO UPNOUT ?
 • JAK UPNOUT NÁSTROJ
 • JAK UPNOUT OBROBEK
JAK TO VYROBIT ?
 • TABULKY
 • TEORIE OBRÁBĚNÍ
 • TIPY Z PRAXE
JAK TO NABROUSIT ?
 • BROUŠENÍ NÁSTROJŮ
 • GEOMETRIE NÁSTROJŮ
 • OPTIMÁLNÍ NASTAVENÍ
 • OSTŘENÍ V PRAXI
ZAJÍMAVOSTI
 • Stroje v ČSR
 • Z historie
UKÁZKY VÝROBY
p1120059 p1050182 P1030779 P1050070
www.tumliKOVO.cz-česky www.tumliKOVO.cz-english www.tumliKOVO.cz-deutsch www.tumliKOVO.cz-по-русски www.tumliKOVO.cz-en français www.tumliKOVO.cz-in italiano www.tumliKOVO.cz-en español www.tumliKOVO.cz-português www.tumliKOVO.cz-po polsku www.tumliKOVO.cz-japan
TOPlist

Pro optimální geometrii nože je nejdůležitější správná volba úhlu čela γ  a úhlu hřbetu α . Hodnoty optimálních úhlů čela jsou závislé zejména na mechanických vlastnostech obráběného materiálu, ohybové pevnosti nástrojového materiálu a na tloušťce odebírané třísky. Velikost úhlu hřbetu závisí hlavně na tloušťce třísky. 

 Nástroje pro jemné a přesné obrábění musí mít úhel hřbetu menší než nástroje hrubovací. 

Hodnoty úhlů čela a hřbetu jsou v následující tabulce, která udává přibližné velikosti úhlů čela a hřbetu nožů z rychlořezné oceli (RO) a s břitovými destičkami ze slinutých karbidů (SK) 

   

RO (HSS) Obráběný materiál SK
γ (°) α (°) γ (°) α (°)
20 8 Uhlíková ocel pevnosti až 50 kp/mm2, slitiny hliníku lité 15 8
15 8 Uhlíková ocel pevnosti až 70 kp/mm2, bronz měkký, mosaz měkká 10 6
10 8 Slitinová ocel pevnosti až 85 kp/mm2, slitiny hliníku kované 8 6
8 8 Slitinová ocel pevnosti až 100 kp/mm2, bronz střední tvrdosti 5 5
- _ Nástrojová a manganová ocel, bronz tvrdý, porcelán, sklo 0 5
- - Tvrzená a kokilová litina -4 4
10 8 Temperovaná litina, silumin 6 6
5 6 Šedá litina, mosaz tvrdá 2 6
25 15 Měd, hliník 20 10
10 10 Slitiny zinku, tvrzený papír 10 8
15 12 Plastické hmoty, tvrdá pryž 12 12

Při obrábění materiálů velké tvrdosti a pevnosti karbidovými noži je destička upevněna v tělese nože pod kladným úhlem čela γ (obr.) a na čele je naostřeno předčelí p s úhlem předčelí γv. Tím se zpevní břit a vznikne příznivější rozložení sil namáhajících destičku. 

předčelí a utvařeč

Šířka předčelí p se volí v závislosti na velikosti posuvu, takže p = (0,8 až 1)  s. Při třískách většího průřezu není účelné volit větší šířku předčelí než 1 až 1,2 mm. Velikost úhlu předčelí se volí podle pevnosti nebo tvrdosti obráběného materiálu v rozsahu + 5 až —15°. 
Nože s předčelím jsou vhodné zejména pro obrábění ocelí pevnosti přes 100 kp/mm2, pro obrábění odlitků a výkovků s kůrou a při přerušovaných řezech. 
Pro obrábění houževnatých materiálů při vzniku plynulých třísek se po­užívají nože s utvářeči třísek. V praxi se nejčasteji používají stupňové utvářeče podle vrchního obrázku, které se vybrušují na čele destičky podél hlavního břitu. Hloubka utvářeče h se obvykle volí podle výšky nože: h = 0,3 mm při výšce nože 16 mm, h = 0,5 mm při výšce nože 20 mm atd. 
Šířka stupňového utvářeče je ovlivněna mnoha činiteli a závisí hlavně na hloubce řezu a velikosti posuvu, i na pevnosti obráběného materiálu. Přibližné velikosti šířky stupňových utvářečů třísek jsou v následující tabulce

  

  

Hloubka řezu [mm]  Posuv [mm/ot]  Obráběný materiál pevnosti [kp/mm2] 
do 50  50 až 70  70 až 100  přes 100 
Šířka utvářeče b [mm] 
1,5  0,18  1,8  1,7  1,6  1,5 
0,25  1,9  1,8  1,7  1,6 
0,35  2,0  1,9  1,8  1,8 
0,50  2,1  2,0  2,0  1,9 
3  0,12  1,8  1,6  1,6  1,5 
0,18  2,0  1,8  1,8  1,6 
0,25  2,2  2,0  1,9  1,9 
0,35  2,4  2,2  2,1  2,0 
0,50  2,6  2,4  2,3  2,3 
0,70  2,8  2,6  2,5 
1,0  3,0  2,9 
5  0,18  2,2  2,0  2,0  1,9 
0,25  2,4  2,2  2,2  2,1 
0,35  2,6  2,4  2,4  2,3 
0,50  2,8  2,7  2,6  2,5 
0,70  3,1  3,0  2,9 
8  0,35  2,8  2,7  2,6  2,5 
0,50  3,1  3,0  2,9  2,8 
10    0,50  3,4  3,2  3,1 

Pro jinou hloubku utvářeče se musí šířka b podle této tabulky násobit součinitelem K, jehož hodnota je:
K = 0,75 pro hloubku 0,3 mm

K = 1,24 pro hloubku 0,75 mm

K = 1,4 pro hloubku 1 mm.

Zpravidla je nutno správnost rozměrů utvářeče ověřit praktickými zkouškami.

Úhel nastavení hlavního břitu χ a vedlejšího břitu χv se musí volit zejména podle tuhosti soustavy stroj — nástroj — obrobek.

Se zmenšováním hlavního úhlu nastavení se zvětšují řezné síly a naopak. Větší řezné síly mohou pak způsobit chvění a deformace obrobku. Velikost hlavního úhlu nastavení se proto musí volit se zřetelem k tuhosti stroje.
Úhel nastavení vedlejšího břitu χv má být vždy co nejmenší, avšak takový, aby nevznikalo velké tření mezi nástrojem a obrobkem. Se zvětšováním úhlu nastavení vedlejšího břitu se zmenšuje úhel špičky nože, což způsobuje horší odvod tepla a snížení trvanlivosti. V další tabulce jsou hodnoty pro volbu optimální velikosti úhlů nastavení.

Pracovní podmínky  χ (°)  χv (°)
Velmi tuhé upnutí, hladicí nože 10 až 15 5 až 10
Tuhé upnutí a L : D < 6, ubírací nože 30 10 až 15
Méně tuhé upnutí a L : D =fa 6; pro soustru­žení povrchů a kůrou; pro přerušovaný řez 45 15 až 30
Netuhé upnutí a L : D > 6; pro běžné hrubování a hlazení; pro revolverové a automa­tové nože 60 20 až 30
Obrábění dlouhých a málo tuhých hřídelů 80 až 90 10 až 15
Pro upichovací a zapichovací nože 91 1 až 2

Úhel sklonu břitu λ, jak bylo vysvětleno v jiném článku, ovlivňuje zejména směr odchodu třísky a určuje postupnost dotyku různých bodů ostří s obráběným materiálem při počátečním vřezávání břitu. Velikost úhlu sklonu se dopo­ručuje volit podle této následující tabulky.

Druhy nožů  λ (°)
Hladicí nože 0až5
Upichovací a zapichovací nože 0
Ubírací a vyvrtávací nože na hrubování - 3  až – 5
Ubírací a vyvrtávací nože na dokončování  -4
Ubírací nože pro přerušovaný řez -8 až -10
Hoblovací nože pro hrubování -10 až -15
Nože pro kalené materiály -15 až -40

Přečtěte si také :